Hướng dẫn cấu trúc báo cáo tổng kết NCKH Cấp Trường

Đăng trả lời
admin
Site Admin
Bài viết: 78
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 9 14, 2015 11:07 pm

Hướng dẫn cấu trúc báo cáo tổng kết NCKH Cấp Trường

Gửi bài by admin » Thứ 5 Tháng 10 01, 2015 1:49 pm

1. Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp cơ sở là cơ sở để Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo tổng kết đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Các báo cáo phải đóng thành quyển.
2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài:
2.1. Báo cáo tổng kết đề tài khổ A4 (210x297mm);
2.2. Số trang của báo cáo tổng kết đề tài từ 30 - 50 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, paragraph 1.3 – 1.5 line.
3. Cấu trúc báo cáo tổng kết đề tài:
3.1. Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:
1. Trang bìa (Mẫu 1 - Phụ lục II);
2. Trang phụ bìa (Mẫu 2 - Phụ lục II);
3. Danh sách những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và đơn vị phối hợp chính;
4. Danh mục bảng biểu;
5. Danh mục các chữ viết tắt;
6. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Mẫu 12 và Mẫu 13 - Phụ lục I);
7. Mục lục;
8. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở trong và ngoài nước; tính cấp thiết/ lý do chọn đề tài; câu hỏi nghiên cứu ( 5-10 trang)
9. Nội dung: (25- 30 trang)
Chương 1: Cơ sở lý luận (tối đa 10 trang)
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu: Trình bày phương pháp tiếp cận, khách thể nghiên cứu, công cụ nghiên cứu, quá trình triển khai nghiên cứu (các kết quả thực hiện được, những mục không thực hiên được theo thuyết minh, lý do: thuận lợi, khó khăn (tối đa 5 trang)
Chương 3: Kết quả nghiên cứu và Thảo luận (10-15 trang): cung cấp thông tin, số liệu kết quả nghiên cứu, đánh giá và nhận xét, lý giải kết quả nghiện cứu
Chương 4: Đề xuất: đề xuất mô hình, giải pháp cải tiến (3-5 trang)
10. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định hướng nghiên cứu trong tương lai (tối thiểu 2 trang)
11. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự abc theo APA);
12. Phụ lục;
13. Bản sao Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt;

Ghi chú: Trước khi đóng quyển nên xem theo phụ lục này. In 1 mặt.

Đính kèm:
- Hướng dẫn cấu trúc Báo cáo tổng kết đầy đủ.
Tập tin đính kèm
MAU BAO CAO TONG KET DE TAI NCKH.doc
(125.5 KiB) Đã tải về 522 lần

Đăng trả lời