Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Việt Nam học Loại hình đào tạo: Chính quy (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Trung Loại hình đào tạo: Chính quy Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế  (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc Loại hình đào tạo: Chính quy Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Ngôn ngữ  Nga Loại hình đào tạo: Chính quy Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học  theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo : Ngôn ngữ Pháp Loại hình đào tạo: Chính quy (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế)        Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng  Pháp Loại hình đào tạo: Chính quy (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế)        Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng  Anh Loại hình đào tạo: Chính quy Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh/Sư phạm tiếng Anh Loại hình đào tạo: Chính quy Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Quốc tế học Loại hình đào tạo: Chính quy Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế  (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Hàn Quốc Loại hình đào tạo: Chính quy Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Chi tiết...
Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Nhật Loại hình đào tạo: Chính quy Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế  (Ban hành theo quyết định số: 856 ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế) Chi tiết...
Đại học Huế được thành lập tháng 4 năm 1994 theo Nghị định 30/CP của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Huế. Đại học Huế kế thừa truyền thống Viện Đại học Huế ra đời từ năm 1957 và cụ thể được tóm lược các mốc lịch sử phát triển như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 3.596
Tổng số lượt truy cập: 9.814.475