thong-bao-ket-qua-thi-tot-nghiep-lop-anh-b2-k15-a-b-tai-hue
Trường thông báo kết quả thi tốt nghiệp các lớp Anh B2 K15 tại Huế, học viên vui lòng xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ban-hanh-quy-che-dao-tao-dai-hoc-theo-he-thong-tin-chi
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (cụ thể thông báo xem trong file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-va-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (KGDTC) thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
ke-hoach-to-chuc-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-dai-hoc-hue-nam-hoc-2021-2022
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên năm thứ nhất Đại học Huế năm học 2021-2022, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-rieng-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-cai-thien-diem-tra-no-cac-hoc-phan-con-thieu-diem-hoac-bo-sung-cac-hoc-phan-chua-hoc-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu điểm hoặc bổ sung các học phần chưa học trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất, Đại học Huế tổ chức lớp riêng học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-tin-tap-huan-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sv-cac-truong-thanh-vien-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến toàn thể sinh viên của trường, khoa trực thuộc Đại học Huế các thông tin tập huấn dạy và học ngoại ngữ không chuyên quan trọng, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-bao-ve-luan-van-thac-si-khoa-2019-2021
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2019-2021. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnl-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-cap-do-b1-dot-4-thang-12-nam-2021-va-to-chuc-thi-het-cap-do-a1-a2-hoc-ky-2-hoc-ky-3-dot-2-3-nam-hoc-2020-2021-theo-hinh-thuc-truc-tuyen
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 4 năm 2021 và tổ chức thi hết cấp độ A1,A2 học kỳ 2, học kỳ 3 (Đợt 2, 3) năm học 2020-2021 trong tháng 12/2021. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-trien-khai-day-hoc-truc-tuyen-mon-hoc-giao-duc-the-chat-danh-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-truong-va-cac-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-khoi-khong-chuyen-nganh-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo tiến độ hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2020-2021, Đại học Huế thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến cụ thể như sau: (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2021-cua-truong-dhnn
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2021 số  1606/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 15/10/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học (kế hoạch này thay thế cho kế hoạch số 564/KH-ĐHNN ký ngày 05/08/2021), gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k17-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K17 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-mien-hoac-tam-hoan-cac-hoc-phan-trong-chuong-trinh-mon-hoc-gdtc-doi-voi-sinh-vien-cac-truong-thanh-vien-dai-hoc-hue
Đại học Huế thông báo cụ thể việc miễn hoặc tạm hoãn các học phần trong chương trình môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên các trường đại học thành viên, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị và các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-ve-dao-tao-tin-chi-danh-cho-sinh-vien-nam-1-k18
Trường thông báo đến toàn thể sinh viên năm 1 (K18) các thông tin quan trọng về đào tạo tín chỉ, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-hoc-tap-cua-sinh-vien-nam-1-k18-trung-tuyen-dot-chinh-thuc-bang-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và nhập học của sinh viên năm 1 (K18), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Chi tiết...
huong-dan-dang-ky-hoc-phan-xu-ly-dang-ky-hoc-phan-va-huy-hoc-phan-cho-sinh-vien-chinh-quy
Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên kế hoạch và hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên chính quy, cụ thể như sau: (xem toàn văn kế hoạch và hướng dẫn trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-cuoi-khoa-nam-hoc-2020-2021-chuong-trinh-dao-tao-bang-dai-hoc-thu-2
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành Trường sẽ tổ chức cho học viên Văn bằng hai chuyên ngành Ngữ văn thực hiện học phần “ Thực tập cuối khóa ” bắt đầu từ 9/2021 đến tháng 15/12/2021.  Chi tiết...
thong-bao-cach-thuc-kich-hoat-tai-khoan-ban-doc-va-cach-thuc-truy-cap-tai-lieu-giao-trinh-so-hoa
Để giúp bạn đọc sử dụng Thư viện một cách hiệu quả nhằm phục vụ tốt hơn mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu, Trung tâm Thông  tin – Thư viện gửi kèm các hướng dẫn kích hoạt tài khoản bạn đọc và cách thức truy cập tài liệu, giáo trình số hóa như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-giang-day-truc-tuyen-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022
Để đảm bảo việc giảng dạy và học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 được diễn tra thuận lợi, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dạy và người học trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trường thông báo: (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-ke-hoach-hoc-tap-cua-sinh-vien-nam-1-k18-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 và nhập học của sinh viên năm 1 (K18), Trường thông báo: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 30
Tổng số lượt xem trang này: 34.705
Tổng số lượt truy cập: 9.814.384