Công bố thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Thương, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh. 07-11-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án cho: 

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Thương

Mã số: 62 14 01 11
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: 
TEACHERS' AND STUDENTS' BELIEFS ABOUT CLASSROOM INTERACTIONS IN NON - ENGLISH MAJORED LARGE CLASSES IN HO CHI MINH CITY
 Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 
Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS. Lê Phạm Hoài Hương
Xin xem chi tiết tại các file đính kèm !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 893
Tổng số lượt truy cập: 7.471.662