Hướng dẫn đăng ký học phần, xử lý đăng ký học phần và hủy học phần cho sinh viên chính quy 15-09-2021

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên kế hoạch và hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên chính quy, cụ thể như sau: (xem toàn văn kế hoạch và hướng dẫn trong file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 67
Tổng số lượt xem trang này: 992
Tổng số lượt truy cập: 10.900.437