SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

“TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẰM KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM, TRƯỚC HẾT LÀ NHỮNG NGƯỜI DÂN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN, VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÌ SỰ HIỂU BIẾT VÀ GẮN KẾT CÁC DÂN TỘC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI”.


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 31
Tổng số lượt xem trang này: 1.119
Tổng số lượt truy cập: 5.291.127