Thông báo bổ sung hồ sơ sinh viên khóa K11, K12, K13 04-12-2017

Mặc dù Trường đã ban hành nhiều thông báo về việc bổ sung hồ sơ sinh viên các khóa K11, K12, K13. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác thu nhận, lưu trữ hồ sơ của Trường (Có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo).

Để đảm bảo việc thu nhận, lưu trữ hồ sơ sinh viên đúng theo quy định, Nhà Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý CTSV theo dõi, phổ biến đến sinh viên các khóa K11, K12, K13; đặc biệt đối với sinh viên năm thứ 4 (khóa K11) của các ngành đào tạo khẩn trương bổ sung các giấy tờ còn thiếu theo quy định trước ngày 20/12/2017 (Thứ 4). Lãnh đạo các khoa, Trợ lý CTSV lưu ý đốc thúc sinh viên (có tên trong danh sách) thực hiện nghiêm túc, mọi sự chậm trễ sau này các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống tập hợp hồ sơ, lập danh sách những sinh viên nộp bổ sung và nộp về Trường qua Phòng CTHSSV (gặp CV Trang).

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên và thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, Trợ lý CTSV và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.434
Tổng số lượt truy cập: 5.283.044