Thông báo đăng ký Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 10-12-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có tên trong Danh mục Kết quả xét chọn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 (đính kèm) viết thuyết minh đề tài theo đúng các yêu cầu sau:

1. Sử dụng Thuyết minh đề tài theo Mẫu Thuyết minh đề tài cấp cơ sở. Tải ở mục Biểu mẫu của Website Trường theo đường dẫn https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/danh-muc/khoa-hoc-cong-nghe

2. Tên đề tài, mục tiêu và nội dung nghiên cứu của Thuyết minh đề tài phải đúng với tên đề xuất đề tài và các nội dung nghiên cứu đã được duyệt và yêu cầu chỉnh sửa (nếu có) của Hội đồng xét duyệt.

3. Đối với các đề xuất được Hội đồng đề nghị thay đổi tên đề tài, đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ cá nhân đề xuất chọn đề tài phù hợp.

Đề nghị các đơn vị tổng hợp các bản Thuyết minh đề tài của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học trong đơn vị và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Ngô Thị Minh Thi (Phòng KH,CN&HTQT)  trước ngày 23/12/2019 về email thidhnn2012@hueuni.edu.vn.

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi Công văn này đến cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau Đại học trong đơn vị có tên trong Danh mục và triển khai nhiệm vụ KH&CN này đúng quy trình và tiến độ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 730
Tổng số lượt truy cập: 8.320.130