Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tiếp học kỳ II năm học 2021-2022 24-03-2022

Trên cơ sở hướng dẫn mới về phòng chống dịch của Bộ Y Tế và tình hình dịch bệnh hiện nay của sinh viên và cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường, cụ thể như sau:

1. Giảng viên và sinh viên đại học chính quy sẽ giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường:
- Đối với các nhóm học phần dành cho sinh viên năm nhất (K18) và sinh viên năm tư (K15): bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 năm 2022.
- Đối với các nhóm học phần dành cho sinh viên năm hai (K17) và sinh viên năm ba (K16): bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 năm 2022.
2. Điều kiện để sinh viên học trực tiếp tại Trường: Thực hiện theo quy định phòng chống COVID-19 hiện hành của Ban Chỉ đạo Phòng chống  COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế, của Đại học Huế và của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Sinh viên tuân thủ nghiêm túc 5K trong phòng chống dịch.
3. Lãnh đạo các khoa thông báo đến từng bộ môn và giảng viên, sinh viên về kế hoạch giảng dạy này.
4. Trong thời gian học trực tiếp, nếu giảng viên thuộc diện phải cách ly hoặc giám sát y tế tại nhà và vẫn đảm bảo sức khỏe thì báo cáo Ban chủ nhiệm khoa và Phòng Đào tạo để thực hiện giảng dạy trực tuyến.
5. Sinh viên thuộc diện cách ly hoặc giám sát y tế trong thời gian trường triển khai học trực tiếp có thể học qua các bài giảng trên LMS và liên lạc với giảng viên để được hỗ trợ trong và sau thời gian cách ly.
6. Trong trường hợp sinh viên phải chuyển đổi giữa các hình thức học tập trực tuyến và trực tiếp thì báo lại giảng viên phụ trách các bộ môn để được tạo điều kiện (về thời gian) trong học tập.
7. Phòng Công tác Sinh viên cùng với các khoa liên hệ chặt chẽ với sinh viên để nắm tình hình, hướng dẫn và tổ chức cho sinh viên về Huế an toàn.
8. Phòng Đào tạo phối hợp Bộ phận CNTT (Phòng KHTC&CSVC) duy trì các khóa học trên hệ thống LMS của Trường để các giáo viên tiếp tục thiết kế các hoạt động dạy học trực tuyến kết hợp với trực tiếp.
9. Bộ phận Thanh tra – pháp chế (Phòng TCHC) hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra hoạt động hướng dẫn giảng dạy và học tập của các Khoa. Phòng Công tác Sinh viên đôn đốc sinh viên tham gia học tập theo kế hoạch này.
10. Phòng TCHC phối hợp cùng tất cả các đơn vị trong Trường chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 của từng đơn vị theo các hướng dẫn hiện hành để đảm bảo an toàn khi sinh viên quay lại trở lại trường học trực tiếp, chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có trường hợp phải giám sát y tế tại đơn vị.
11. Phòng KT&BĐCLGD triển khai tổ chức các kỳ thi phụ, thi kết thúc học phần theo kế hoạch đào tạo của năm học.
Trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên và toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 364
Tổng số lượt truy cập: 10.484.675