Thông báo thu hộ học phí qua ngân hàng học kỳ II năm học 2017-2018 08-05-2018

Phòng KHTC, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm file tổng hợp thu học phí, sinh viên xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 402
Tổng số lượt truy cập: 5.294.443