Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khóa 13 trong học kỳ II năm học 2019-2020 15-06-2020

Để chuẩn bị tốt cho việc khen thưởng và xét tốt nghiệp của sinh viên Khóa 13 sắp tới, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp khóa 13 thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá điểm rèn luyện bao gồm 3 bản: “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên” (có biểu mẫu đính kèm)  để triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện.

2. Giáo viên cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá điểm rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.

3. Sau khi hoàn tất việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp nộp kết quả về văn phòng các khoa hạn cuối vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 để trợ lý Công tác sinh viên các khoa tổng hợp trình lãnh đạo khoa ký và nộp về cho Trường qua Phòng Công tác sinh viên trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên), bản file lớp trưởng gửi qua email: hgluyen24@gmail.com trước ngày 26 tháng 3 năm 2020 để Trường kịp thời xét khen thưởng cho Lễ Tốt nghiệp sắp đến.

4. Theo Luật Giáo dục mới, bắt đầu từ năm học 2019-2020 trở đi, trên bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên có thêm mục “Đánh giá kết quả rèn luyện”, vì vậy Nhà trường sẽ đưa kết quả rèn luyện của các học kỳ và các năm học để sinh viên kiểm tra lại.

Nhà trường yêu cầu sinh viên kiểm tra lại cẩn thận, nếu có sai sót hay điều chỉnh, sinh viên đến trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên  (gặp chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để xử lý, hạn cuối vào ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 536
Tổng số lượt truy cập: 8.032.368