Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khóa K12 trong học kỳ II năm học 2018-2019 09-05-2019

Để chuẩn bị tốt cho việc khen thưởng và xét tốt nghiệp của sinh viên khóa K12 sắp tới, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K12 thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá điểm rèn luyện bao gồm 3 bản: “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên”,  (có biểu mẫu đính kèm)  để triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện.

2. Giáo viên cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá điểm rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.

3. Sau khi hoàn tất việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp nộp kết quả về cho Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 22 tháng 5 năm 2019 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để Trường kịp thời xét khen thưởng cho Lễ Tốt nghiệp sắp đến. Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 756
Tổng số lượt truy cập: 5.283.010