Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ II năm học 2017-2018 của Khóa K11 17-05-2018

Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên cuối khóa K11 trong dịp Lễ Tốt nghiệp, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K11 thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá điểm rèn luyện bao gồm 3 bản: “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên” (có biểu mẫu đính kèm) để triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện.

2. Giáo viên cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá điểm rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.

3. Sau khi hoàn tất việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp nộp kết quả về văn phòng các Khoa hạn cuối vào ngày 21 tháng 5 năm 2018 để Trợ lý Công tác sinh viên các Khoa tổng hợp trình Lãnh đạo khoa ký và nộp về cho Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 28 tháng 5 năm 2018 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để Trường kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng  năm học 2017-2018.

4. Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp Khóa K11 quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 904
Tổng số lượt truy cập: 5.282.992