Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 05-12-2018

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc Phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ; Công văn số 1614/ĐHH-TCCB ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Đại học Huế về phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường thông báo tuyển dụng cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.405
Tổng số lượt truy cập: 5.309.218