Thông báo và các biểu mẫu liên quan đến việc xét điểm rèn luyện của HKI năm học 2018-2019 03-04-2019

Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2018-2019, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K12, K13,K14, K15 thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá điểm rèn luyện bao gồm 3 bản: “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên”,  (có biểu mẫu đính kèm), các danh sách vi phạm bị trừ điểm... để triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện.

2. Giáo viên cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá điểm rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.

3. Sau khi hoàn tất việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp nộp kết quả về văn phòng các Khoa hạn cuối vào ngày 8 tháng 4 năm 2019 để Trợ lý Công tác sinh viên các Khoa tổng hợp trình Lãnh đạo khoa ký và nộp về cho Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 12 tháng 4 năm 2019 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để Trường kịp thời xét cấp học bổng. Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 1.473
Tổng số lượt truy cập: 7.416.809