Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2016 11-05-2016

Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KHCN năm 2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2016 vào ngày 11 tháng 6 năm 2016. 

1. Mục đích Hội nghị
- Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động NCKH sinh viên của các Khoa trong Trường và đề ra phương hướng hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2016-2017.
- Hội nghị sẽ giới thiệu một số báo cáo đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của sinh viên đã nghiệm thu và một số báo cáo luận văn Thạc sĩ của học viên cao học.
2. Nội dung Hội nghị
Chương trình Hội nghị gồm 02 phần: 
2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2015-2016
- Báo cáo tổng kết của một số đại diện Khoa về các hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2015-2016 (dự kiến 04 báo cáo). Mỗi báo cáo sẽ trình bày phương hướng hoạt động NCKH sinh viên của Khoa cho năm học 2016-2017. Thời gian cho mỗi báo cáo không quá 10 phút.
- Thảo luận: Hội nghị tập trung thảo luận về các chủ đề sau:
• Giải pháp nâng cao chất lượng các đề tài NCKH của sinh viên; 
• Nội dung, phương thức tổ chức hiệu quả các Tập huấn, Hội nghị NCKH sinh viên cấp Khoa và cấp Trường; 
• Đề xuất phương hướng hoạt động NCKH sinh viên năm học 2016-2017 của Trường. 
2.2. Báo cáo các đề tài NCKH của sinh viên và học viên cao học
- Báo cáo đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 đã nghiệm thu (dự kiến 4-5 báo cáo tiêu biểu).
- Báo cáo luận văn Thạc sĩ của học viên cao học (dự kiến 2-3 báo cáo).
- Thời gian cho mỗi báo cáo: tối đa 20 phút (15 phút báo cáo + 05 phút thảo luận).
3. Thời gian và địa điểm tổ chức
Thời gian: 7h30, ngày 11 tháng 06 năm 2016 (Thứ bảy).
Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Thông tin cụ thể xem tại file đính kèm./.

FILE ĐÍNH KÈM:
     hn_sv_6.2016.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 2.248
Tổng số lượt truy cập: 8.032.246