Thông báo về quy đổi giờ NCKH 03-07-2017

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

Trường kính gửi các đơn vị thông báo hướng dẫn việc kê khai giờ chuẩn NCKH năm học 2016-2017 đối với giảng viên theo quy trình sau:

1. Đối với giảng viên

-  Kê khai nhiệm vụ NCKH đã thực hiện trong thời gian từ 01/7/2016 đến 30/6/2017 vào Bảng kê khai giờ NCKH dưới dạng file excel do Phòng KH,CN&HTQT cung cấp (file đính kèm). Các công thức quy đổi giờ chuẩn của Bảng kê khai giờ NCKH được lập trình dựa trên Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành theo Quyết định số 1136/QĐ-ĐHNN ngày 20/12/2016.

- Khi kê khai, đề nghị giảng viên nhập đầy đủ các nội dung trên mỗi cột để công thức quy đổi giờ chuẩn tự động có thể hoạt động.

- Khai đúng cấp Đề tài, cấp Tạp chí, Kỷ yếu, cấp Hội nghị, Hội thảo.

- Các công trình kê khai phải được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu KHCN của ĐHH, địa chỉ http://hueuni.edu.vn/csdlkhoahoc.

- Nộp file kê khai giờ chuẩn NCKH cá nhân cùng với tất cả minh chứng cần thiết cho Khoa.

- Đối với các Đề tài, bài báo đăng ở Thông báo khoa học, Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo, các giáo trình, bài giảng do Khoa/Trường quản lý, giảng viên không cần nộp minh chứng.

2. Đối với các Khoa

- Tập hợp các file kê khai giờ chuẩn NCKH cá nhân cùng tất cả minh chứng cần thiết (nếu có) của toàn thể giảng viên trong đơn vị.

- Trưởng Khoa ký xác nhận vào Bảng tổng hợp quy đổi giờ chuẩn (trang đầu của Bảng kê khai) trước khi gửi cho Phòng KH,CN&HTQT qua địa chỉ email  hucfl.khoahoc@gmail.com.

- Thời hạn nộp: ngày 21/07/2017.

3. Đối với Phòng KH,CN&HTQT

- Thống kê các Hội nghị, Hội thảo, các báo cáo/ bài báo đăng ở Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo và Tạp chí do Trường tổ chức hoặc quản lý và chuyển danh sách thống kê lên trang mạng Trường.

- Kiểm tra và xác nhận Bảng kê khai giờ chuẩn NCKH của các đơn vị và nộp cho Phòng Đào tạo. Phòng KH,CN&HTQT sẽ không xác nhận Bảng kê khai khi cá nhân chưa cập nhật thông tin khoa học trên Website Cơ sở dữ liệu KHCN của ĐHH.

- Hướng dẫn giảng viên kê khai giờ chuẩn NCKH khi cần thiết.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến cho giảng viên thuộc đơn vị mình biết và thực hiện đúng quy trình và kế hoạch.

Thông báo chi tiết xin xem tại file đính kèm./.

Các file đính kèm khác bao gồm:

- Bảng quy đổi giờ chuẩn (.xls);

- Danh mục bài báo 2016-2017 (.xls);

- Thống kê Hội nghị - Hội thảo 2016-2017 (.pdf).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 1.337
Tổng số lượt truy cập: 7.865.946