Thông báo về việc nhận sổ Quản lý sinh viên nơi cư trú và cập nhật thông tin sinh viên 30-10-2018

Thực hiện Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục  và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế ngoại trú của HS, SV các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy và công văn số 902/ĐHH-CTHSSV về việc thực hiện quản lý học sinh, sinh viên cư trú.

Để nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên ngoại trú; đồng thời làm cơ sở dữ liệu để Trường hợp tác với các cơ quan công an địa phương nơi sinh viên cư trú.

Trường đề nghị BCS các lớp truyền thống thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau:

I.   Nhận lại sổ QLSV nơi cư trú

1.   Thời gian: Ngày 1-2/11/2018

2.   Địa điểm: VP Một cửa Sinh viên

Lưu ý: Việc xin xác nhận và nhận xét của CA phường/xã vào “Sổ QL HS,SV nơi trú” sau mỗi học kỳ sẽ ngừng thực hiện và yêu cầu BCS lớp trả sổ về cho từng SV. 

II.  Cập nhật thông tin sinh viên

Đề nghị BCS lớp cập nhật thông tin sinh viên của lớp theo mẫu đính kèm (mẫu này do Đại Học Huế quy định) và lưu ý một số ghi chú có trong mẫu để làm theo đúng quy định.

III.  Nộp kết quả cập nhật thông tin

Lớp trưởng/Lớp phó nộp file cập nhật thông tin sinh viên cư trú về Trường theo 2 hình thức sau:

-  Gửi file điện tử qua địa chỉ email: bhhung@hueuni.edu.vn

-  Gặp CV. Bùi Hữu Hùng tại VP Một cửa sinh viên để nộp file bằng văn bản và ký xác nhận vào biên bản nộp.

* Hạn cuối thực hiện: Trước 15h00 ngày 16/11/2018.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 32
Tổng số lượt xem trang này: 2.985
Tổng số lượt truy cập: 7.416.595