Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2020 20-05-2020

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm học 2019-2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2020 vào ngày 27 tháng 06 năm 2020 (Thứ 7). 

1. Mục đích Hội nghị

 - Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng hoạt động NCKH sinh viên cho năm học 2020-2021.

- Hội nghị sẽ giới thiệu một số báo cáo đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 của sinh viên đã nghiệm thu và một số báo cáo luận văn Thạc sĩ của học viên cao học.

2. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 27 tháng 06 năm 2020 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Nhà học Chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

3.  Nội dung Hội nghị

Chương trình Hội nghị gồm 02 phần:

3.1. Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2019-2020

- Báo cáo tổng kết của một số Khoa về các hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 và phương hướng hoạt động NCKH sinh viên của Khoa cho năm học 2020-2021.

- Báo cáo tham luận của đại diện sinh viên hoặc đại diện giảng viên hướng dẫn đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên.

- Nội dung tham luận đề cập đến một trong các chủ điểm sau:

· Giải pháp nâng cao chất lượng các đề tài NCKH của sinh viên;

· Nội dung, phương thức tổ chức hiệu quả các Tập huấn, Hội nghị NCKH sinh viên cấp Khoa và cấp Trường;

· Thuận lợi và khó khăn trong việc hướng dẫn đề tài đề tài KH&CN cấp cơ sở cho sinh viên;

· Đề xuất phương hướng hoạt động NCKH sinh viên năm học 2020-2021 của Trường.

3.2. Báo cáo các đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên và học viên cao học

- Báo cáo đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 đã nghiệm thu (dự kiến 5-6 báo cáo tiêu biểu).

- Báo cáo luận văn Thạc sĩ của học viên cao học (dự kiến 1-2 báo cáo).

- Thời gian cho mỗi báo cáo: tối đa 20 phút (15 phút báo cáo + 05 phút thảo luận).

4.  Thành phần tham dự

- Lãnh đạo Trường, đại diện lãnh đạo các Phòng, đại diện lãnh đạo và trợ lý khoa học các Khoa;

- Học viên cao học, sinh viên có báo cáo khoa học;

- Đại diện sinh viên các Khoa, học viên cao học.

* Thành phần tham dự bắt buộc

-  Sinh viên đang thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020;

Số lượng phân bổ:

Khoa Tiếng Anh: 80 SV;

Khoa Tiếng Pháp-Tiếng Nga: 40 SV;

Khoa NN&VH Hàn Quốc: 15 SV;

 

Khoa Tiếng Trung: 80 SV; 

Khoa NN&VH Nhật Bản: 40 SV;   

Học viên cao học: 20 HV;

 

Khoa Quốc tế học: 20 SV;

Khoa Việt Nam học: 20 SV;

 


5. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo

Các Khoa nộp 01 báo cáo tổng kết, 01 tham luận của sinh viên hoặc giảng viên hướng dẫn, 01 danh sách tham dự (bản giấy và file) về Phòng KH,CN&HTQT qua địa chỉ email thidhnn2012@hueuni.edu.vn trước ngày 08 tháng 06 năm 2020.

Đề nghị các Khoa thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn này./.        


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 886
Tổng số lượt truy cập: 10.269.677