Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2016-2017 03-03-2017

Hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã ra Quyết định công nhận bản “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên” và ban hành kèm theo “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”. Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2016 – 2017, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thực hiện các công việc sau:

Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá điểm rèn luyện bao gồm 3 bản: “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên” (có biểu mẫu đính kèm) để phổ biến cho toàn thể sinh viên của lớp. Trong đó cần phổ biến kỹ bản “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện” để thực hiện đúng.

Giáo viên cố vấn học tập có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá điểm rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.

Sau khi hoàn tất việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp nộp kết quả về văn phòng các khoa hạn cuối vào ngày 24 tháng 03 năm 2017 (thứ sáu) để Trợ lý Công tác sinh viên các khoa tổng hợp trình Lãnh đạo khoa ký trước khi nộp về cho Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 31 tháng 03 năm 2017 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để Trường kịp thời xét cấp học bổng học kỳ II năm học 2016-2017. Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên có trách nhiệm tổng hợp danh sách sinh viên vi phạm kỷ luật trong học kỳ I năm học 2016-2017 để đưa lên website: hucfl.edu.vn trước ngày 09 tháng 03 năm 2017 để các lớp làm căn cứ tổ chức đánh giá. Trên đây là các yêu cầu cụ thể về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học kỳ I, năm học 2016-2017, Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa triển khai thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 2.113
Tổng số lượt truy cập: 5.071.774